การสอบ IELTS คืออะไร ควรเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างไรให้ได้คะแนนดี

ในยุคปัจจุบัน เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีบทบาททั้งในระดับการศึกษา จนไปถึงระดับการทำงาน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด ในการวัดระดับภาษาอังกฤษนั้น จึงต้องมีการออกแบบให้มีความเป็นสากล มีมาตรฐาน และสามารถเทียบเคียงลำดับคะแนนกันได้ในทุกประเทศทั่วโลก

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) คือการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยถูกออกแบบการทดสอบมาจาก 3 องค์กรที่มีชื่อเสียง คือ British Council, Cambridge English Language Assessment และ IDP: IELTS Australia ซึ่งเป็นการทดสอบที่เรียกได้ว่า มีความครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษครบถ้วนในทุกด้าน อันได้แก่ การฟัง(Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์ในการสอบ IELTS?

วัตถุประสงค์ในการสอบ IELTS นั้นมีอยู่มากมายหลายแบบ แต่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. การสอบ IELTS เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อ (Academic Modules):

การสอบเพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย (Academic Modules)เป็นการวัดผลและทดสอบเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (IELTS นั้นเป็นการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์เป็นต้น) โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่การเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือแม้แต่การศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีหลักสูตรเป็นนานาชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน) ก็สามารถใช้ผลการสอบ IELTS ในการยื่นพิจารณาการรับเข้า หรือบางกรณี ก็ยังสามารถใช้ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นในกรณีที่มีระดับคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้อีกด้วย

2. การสอบ IELTS เพื่อการอบรมประกอบวิชาชีพ (General Training Modules):

การสอบเพื่อการอบรมประกอบวิชาชีพ (General Training Modules) ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศ (ใช้ประกอบการทำวีซ่าหรือกระบวนการยื่นตรวจคนเข้าเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น) รวมถึงใช้เพื่อการทำงานหรือการอบรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก

แนวทางในการสอบ IELTS?

– การทดสอบในด้านการฟัง- Part IELTS Listening (30 นาที)

ในการทดสอบการวัดระดับในด้านการฟัง โดยทั่วไปนั้น ข้อสอบจะเรียงลำดับจากระดับการฟังที่ง่ายไปหายากมีการแบ่งหัวข้อในการสนทนาออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ การฟังบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์, การสอบถามทางหรือสถานที่,การสั่งอาหาร เป็นต้น และอีกประเภทหนึ่งคือ การฟังบทความหรือการพูดคุยที่เป็นเชิงวิชาการ ซึ่งอาจมีการใช้คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง หรือการใช้ระดับภาษาที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น เช่น การฟังเลคเชอร์การสอนสั้นๆ การพูดคุยกันในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในบางประเด็น เช่น ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
คำตอบในการทดสอบการฟังนี้ มีทั้งแบบปรนัย และแบบอัตนัย ในบางพาร์ทอาจต้องมีการเติมคำในช่องว่างหรือการเติมคำในรูปภาพ การเรียงลำดับประโยค โดยการทดสอบการฟังจะกำหนดเวลาทั้งสิ้น 30 นาที เทคนิคการเขียนคำตอบ ควรเขียนโน้ต หรือทดคำตอบไว้ในกระดาษคำถามระหว่างการฟังทันที และสามารถใช้เวลา 10 นาทีสุดท้ายในการเขียนคำตอบลงบนกระดาษคำตอบ

– การทดสอบในด้านการอ่าน- Part IELTS Reading (60 นาที)
ในส่วนของการทดสอบวัดระดับในด้านการอ่านนั้น จะประกอบไปด้วยคำถามจากบทความ 3 บทความ ซึ่งบทความนั้นจะเป็นบทความเชิงวิชาการ, ข่าวจากหนังสือพิมพ์, บทความนิตยสารต่างๆในเรื่องความรู้เชิงวิชาการ หรือประเด็นทั่วไปทางสังคม ข้อสอบในพาร์ทนี้จะมีทั้งหมด 40 ข้อ โดยส่วนมากจะถามเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจเนื้อหาสาระในบทความ หรือบางข้ออาจต้องการวัดความรู้ในด้านคำศัพท์ เป็นต้น

– การทดสอบในด้านการเขียน- Part IELTS Writing (60 นาที)
ในการทดสอบวัดระดับในด้านการเขียนนั้น ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง โดยข้อแรกจะเป็นการอธิบายข้อมูลที่ข้อสอบให้มา โดยส่วนมากจะเป็นข้อมูลที่ถูกย่อลงมาให้อยู่ในรูปแบบแผนผัง ตาราง หรือกราฟแท่ง โดยผู้สอบจะต้องเขียนเพื่ออธิบายความ เปรียบเทียบข้อมูลที่ปรากฏ เพื่อขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น ข้อกำหนดในการตอบข้อนี้ คือจะต้องตอบมากกว่า 150 คำเป็นอย่างต่ำ
สำหรับข้อที่สอง จะเป็นการเขียนเรียงความหรือการเขียนรายงานที่มีความเป็นทางการ(Formal)มากยิ่งขึ้น ผู้สอบจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นของตนต่อประเด็นที่กำหนดให้โดยสามารถเสนอแนะทางออกในการแก้ไขปัญหาวิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนวทางการเปรียบเทียบหรือข้อโต้แย้งได้ตามพื้นฐานของหลักการและเหตุผลในเชิงวิชาการ โดยผู้สอบจะต้องเขียนคำตอบได้อย่างน้อย250 คำ

– การทดสอบในด้านการพูด- Part IELTS Speaking (11-14 นาที)
ในการทดสอบวัดระดับในด้านการพูด จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การพูดคุยในเรื่องชีวิตประจำวัน: ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ง่ายและมีความคุ้นเคยมากที่สุด โดยจะเน้นการทักทายทั่วไป การถามในเรื่องใกล้ตัวและการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการแนะนำตัวเอง เช่น การถามชื่อ, ที่มาของชื่อ, งานอดิเรกที่ชอบ, ประเภทของอาหารที่ชอบ เป็นต้น ในส่วนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีโดยเฉลี่ย
ส่วนที่ 2 การตอบคำถามจากบัตรคำถาม: ในส่วนนี้ คณะกรรมการให้ผู้สอบอ่านบัตรคำถาม แล้วจึงให้เวลาในการเตรียมตัวตอบคำถามประมาณ 1 นาที และให้เวลาในการตอบประมาณ 2 นาที
ส่วนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและถกเถียงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง: ในส่วนสุดท้ายนี้ กรรมการจะหยิบยกบางหัวข้อที่น่าสนใจจากการตอบคำถามในส่วนแรกหรือส่วนที่สอง มาพูดคุยและสอบถามความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คล้ายกับการอภิปรายหรือการโต้วาทีกันระหว่างผู้เข้าสอบกับกรรมการ โดยหัวข้อจะมีระดับความยากเพิ่มขึ้นมา และอาจต้องใช้ทักษะหรือตรรกะในการคิดเพื่อช่วยในการตอบคำถามให้น่าสนใจ ในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

เราควรเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ IELTS?

การเตรียมตัวในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบ IELTS นั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นการทดสอบทักษะในทุกๆด้าน ซึ่งในแต่ละด้านก็ย่อมใช้การเตรียมตัวที่แตกต่างกัน โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
Part Listening: การเตรียมตัวในด้านการฟัง สามารถทำได้โดยการฝึกฟังข้อสอบเก่า หรือการฟังภาษาอังกฤษผ่านสื่อทั่วไป เช่น Podcast, YouTube, หรือแม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำให้ผู้สอบมีความคุ้นเคยกับสำเนียงการพูดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Part Reading: สำหรับการฝึกการทดสอบในด้านการอ่านนั้น สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถทดลองทำแบบทดสอบเก่า โดยใช้การจับเวลาเสมือนจริงเข้าช่วยได้ หากมีการฝึกฝนบ่อยๆก็จะสามารถทำให้ผู้เข้าสอบมีความคุ้นชิน ในการฝึกทำข้อสอบนั้น ควรใช้เทคนิคการอ่านแบบจับใจความ หรือการอ่านเร็วเข้าช่วย เนื่องจากมีเวลาค่อนข้างจำกัดในการสอบ
นอกจากการฝึกซ้อมการทำข้อสอบเก่าแล้ว การอ่านบทความหรือข่าวประจำวันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เข้าสอบอ่านได้อย่างรวดเร็ว และจะได้พบกับคำศัพท์ที่เฉพาะทางหรือไม่เคยเห็นมาก่อน หรืออาจช่วยเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าสอบเข้าใจบทความในการอ่านมากยิ่งขึ้น

Part IELTS Writing: ในส่วนของการวัดระดับในด้านการเขียน อาจถือว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับหลายคน เนื่องจากการที่จะเขียนให้ออกมาสมบูรณ์แบบได้นั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายด้าน เช่น การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสม การเขียนให้ถูกหลักทางด้านไวยกรณ์ ประกอบกับการสอบ IELTS นั้นไม่เพียงแต่เป็นการเขียนตอบแบบถามคำตอบคำ แต่กลับเป็นคำถามที่ต้องการการอธิบายที่มีความเป็นเหตุเป็นผล ต้องมีการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในการตอบอีกด้วย

ดังนั้น การเตรียมตัวในการทำแบบทดสอบในส่วนนี้ จะต้องเริ่มต้นมาจากความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ที่ถูกต้อง โดยผู้สอบจะต้องทบทวนตั้งแต่เรื่อง articles, tenses, sentence structure จนไปถึงการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม เป็นทางการ และตอบอย่างเป็นระบบ มีหลักการอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผล โดยผู้สอบสามารถฝึกฝนได้ด้วยการเขียนบทความหรืออ่านบทความทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น
Part IELTS Speaking: ในส่วนสุดท้ายนี้ ผู้สอบสามารถเตรียมความพร้อมได้ โดยการเก็งข้อสอบหรือข้อคำถามที่น่าสนใจ และฝึกซ้อมการตอบ

โดยอาจใช้การอัดเสียงเพื่อฟังซ้ำและทบทวนคำตอบได้ในภายหลัง หรือสามารถฝึกฝนได้โดยการค้นหา

คลิปใน YouTube ที่มีการจำลองการทดสอบในพาร์ทการวัดระดับการพูดได้อีกด้วย

ท่านสามารถดูบทความเจาะลึกเคล็ดลับการสอบ IELTS (PART SPEAKING) รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบ ฟรี! ได้ ที่นี่

เรียน IELTS ที่ไหนดี? เรียน IELTS กับครูเจ้าของภาษาที่มาประสบการณ์

ท่านสามารถเข้าชมหน้าเวปเพจ IELTS ของ Insight English IELTS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ โดยขั้นตอนในการเข้าเรียนนั้น ทางเราจะเริ่มทดสอบระดับภาษาของผู้เรียนก่อน หลังจากนั้นจะทำการแนะนำและเตรียมหลักสูตรในการเรียนIELTS ที่ตรงกับระดับของผู้เรียน หลังจากนั้นจะทำการทดสอบด้วยข้อสอบ IELTS อีกที เพื่อให้ได้ความแม่นยำในการกำหนดหลักสูตรมากขึ้น หลังจากนั้นทางครูของเราจะเริ่มจัดตารางและเริ่มเรียน ที่ Insight English เรามีครูเจ้าของภาษาที่มากประสบการณ์ในการสอน IELTS เรามีคลาสเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม สอนครอบคลุม 4 ทักษะ Listening, Reading, Writing, และ Speaking โดยท่านสามารถเยี่ยมชมที่หน้าเพจ เรียน IELTS ของเราได้ ที่นี่