การสนทนาทางธุรกิจทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจทั่วไปจะสอนถึงทักษะทางด้านต่างๆที่จำเป็นในสำนักงาน ไม่ว่าภาษาของคุณจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าคุณก็สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ โดยหัวข้อที่เรียนจะมีดังนี้
การแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ
จำนวนตัวเลขและตาราง
การประชุมกับลูกค้า
การนัดหมาย
การรับโทรศัพท์
การนำเสนอผลงาน
พูดเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
การรับรองลูกค้า

การเจรจาต่อรอง

การต่อรองในภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้ความแม่นยำและความมั่นใจ ไม่ว่าคุณต้องการจะต่อรองทางด้านสัญญาทางธุรกิจ การต่อรองเงินเดือนสูงๆ หรือการต่อรองการซื้อขายทางด้านการตลาด ทางสถาบันของเราก็มีหลักสูตรเหล่านี้ให้คุณ
การประสบความสำเร็จทางด้านการต่อรองทางธุรกิจ โดยหัวข้อที่จะเรียนมีดังนี้
พูดเกี่ยวกับราคา
การยื่นข้อเสนอ
การต่อรองข้อเสนอ
การตกลงในขั้นตอนต่อไป
ชี้แจงประเด็น
วันที่ทำข้อตกลงและข้อตกลงการชำระ
การเขียนตอบกลับอีเมล์

การประชุม

การเข้าร่วมในภาษาที่ไมใช่ภาษาของตัวเองถือเป็นประสบการณ์ที่กดดัน หลักสูตรสำหรับการประชุมของสถาบันภาษาของเราจะช่วยพัฒนาทักษะให้คุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีหัวข้อที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความมั่นใจดังนี้
การแนะนำตัวเอง
การเปิดการประชุม
การแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
การจดบันทึกการประชุม
การยืนยันและสรุปขอมูล
การตั้งคำถาม
การแจกแจงข้อมูล

การนำเสนองาน

การที่ต้องไปยืนนำเสนอผลงานต่อหน้ากลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการนั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากดดัน ไม่เว้นแต่บุคคลที่เคยมีประสบการณ์การนำเสนอผลงานมาแล้วก็ตาม หลักสูตรสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจของสถาบันเราจะช่วยให้คุณลดภาวะความกดดันในการนำเสนอ และจะช่วยแนะนำทางด้านวิธีการและโครงสร้างการใช้ภาษาเพื่อให้การนำเสนอผลงานของคุณประสบผลสำเร็จ
ทางสถาบันเราตระหนักดีว่าแต่ละคนก็มีความต้องการทางด้านการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นทางสถาบันของเราจึงมีการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของคุณ การทดสอบและการทดลองเรียนฟรีจะช่วยให้เราได้ทราบถึงพื้นฐานและสามารถวางแผนการสอนช่วยพัฒนาคุณไปในแนวทางไหน โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้

• การนำเสนอแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
การเปิดการนำเสนอ
การนำเสนอในหัวข้อต่างๆ
การนำเสนอในรูปแบบตารางและตัวเลข
การนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Power point
การเชื่อมโยงคำถาม
การจบการนำเสนอ

การสัมภาษณ์

การประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริง หลักสูตรการเตรียมสัมภาษณ์งานของสถาบันของเราจะช่วยคุณในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานในครั้งต่อไปโดยจะได้ฝึกฝนการตอบคำถามตามสถานการณ์จริงที่คุณจะต้องไปสัมภาษณ์
ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกหรือว่าจะสมัครในตำแหน่งพนักงานระดับสูง ทางสถาบันเราก็มีหลักสูตรไว้ให้สำหรับคุณ
ทางสถาบันเราจะวิเคราะห์และเตรียมข้อมูลการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับคุณ โดยมีหัวข้อดังนี้

การเตรียมตัวเพื่อจะไปสัมภาษณ์
การแนะนำตัวเอง
การกล่าวถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา
การกล่าวถึงเป้าหมาย
การตั้งคำถามในการสัมภาษณ์