พิเศษ

โปรโมชั่น

  การสนทนาทางธุรกิจทั่วไป

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจทั่วไปจะสอนถึงทักษะทางด้านต่างๆที่จำเป็นในสำนักงาน ไม่ว่าภาษาของคุณจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าคุณก็สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ โดยหัวข้อที่เรียนจะมีดังนี้
  การแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ
  จำนวนตัวเลขและตาราง
  การประชุมกับลูกค้า
  การนัดหมาย
  การรับโทรศัพท์
  การนำเสนอผลงาน
  พูดเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
  การรับรองลูกค้า

  การเจรจาต่อรอง

  การต่อรองในภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้ความแม่นยำและความมั่นใจ ไม่ว่าคุณต้องการจะต่อรองทางด้านสัญญาทางธุรกิจ การต่อรองเงินเดือนสูงๆ หรือการต่อรองการซื้อขายทางด้านการตลาด ทางสถาบันของเราก็มีหลักสูตรเหล่านี้ให้คุณ
  การประสบความสำเร็จทางด้านการต่อรองทางธุรกิจ โดยหัวข้อที่จะเรียนมีดังนี้
  พูดเกี่ยวกับราคา
  การยื่นข้อเสนอ
  การต่อรองข้อเสนอ
  การตกลงในขั้นตอนต่อไป
  ชี้แจงประเด็น
  วันที่ทำข้อตกลงและข้อตกลงการชำระ
  การเขียนตอบกลับอีเมล์

  การประชุม

  การเข้าร่วมในภาษาที่ไมใช่ภาษาของตัวเองถือเป็นประสบการณ์ที่กดดัน หลักสูตรสำหรับการประชุมของสถาบันภาษาของเราจะช่วยพัฒนาทักษะให้คุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีหัวข้อที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความมั่นใจดังนี้
  การแนะนำตัวเอง
  การเปิดการประชุม
  การแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
  การจดบันทึกการประชุม
  การยืนยันและสรุปขอมูล
  การตั้งคำถาม
  การแจกแจงข้อมูล

  การนำเสนองาน

  การที่ต้องไปยืนนำเสนอผลงานต่อหน้ากลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการนั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากดดัน ไม่เว้นแต่บุคคลที่เคยมีประสบการณ์การนำเสนอผลงานมาแล้วก็ตาม หลักสูตรสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจของสถาบันเราจะช่วยให้คุณลดภาวะความกดดันในการนำเสนอ และจะช่วยแนะนำทางด้านวิธีการและโครงสร้างการใช้ภาษาเพื่อให้การนำเสนอผลงานของคุณประสบผลสำเร็จ
  ทางสถาบันเราตระหนักดีว่าแต่ละคนก็มีความต้องการทางด้านการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นทางสถาบันของเราจึงมีการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของคุณ การทดสอบและการทดลองเรียนฟรีจะช่วยให้เราได้ทราบถึงพื้นฐานและสามารถวางแผนการสอนช่วยพัฒนาคุณไปในแนวทางไหน โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้

  • การนำเสนอแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
  การเปิดการนำเสนอ
  การนำเสนอในหัวข้อต่างๆ
  การนำเสนอในรูปแบบตารางและตัวเลข
  การนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Power point
  การเชื่อมโยงคำถาม
  การจบการนำเสนอ

  การสัมภาษณ์

  การประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริง หลักสูตรการเตรียมสัมภาษณ์งานของสถาบันของเราจะช่วยคุณในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานในครั้งต่อไปโดยจะได้ฝึกฝนการตอบคำถามตามสถานการณ์จริงที่คุณจะต้องไปสัมภาษณ์
  ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกหรือว่าจะสมัครในตำแหน่งพนักงานระดับสูง ทางสถาบันเราก็มีหลักสูตรไว้ให้สำหรับคุณ
  ทางสถาบันเราจะวิเคราะห์และเตรียมข้อมูลการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับคุณ โดยมีหัวข้อดังนี้

  การเตรียมตัวเพื่อจะไปสัมภาษณ์
  การแนะนำตัวเอง
  การกล่าวถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา
  การกล่าวถึงเป้าหมาย
  การตั้งคำถามในการสัมภาษณ์